Απορρίφθηκαν από το ΣτΕ οι αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων της Στρατονίκης Χαλκιδικής κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου Χαλκιδικής

8/2/2010 Με τις Σ.τ.Ε. 462/2010 και 463/2010 (Ολομ.) απορρίφθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως κατοίκων της Στρατονίκης Χαλκιδικής κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου καθώς και κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε τεχνική μελέτη για την επέκταση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου, αντιστοίχως.
Ειδικότερα, με την 462/2010 απόφαση κρίθηκαν τα εξής: Πριν από την έναρξη των υλικών εργασιών της εκμετάλλευσης μεταλλείου απαιτείται να εκδοθούν αφενός μεν απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου και αφετέρου απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου. Η δεύτερη απόφαση είναι η τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδεται πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης του μεταλλείου και, στο μέτρο που περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αποκλίνει από τους όρους και περιορισμούς που έχει επιβάλλει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην προκειμένη περίπτωση, η προτεινόμενη με την προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την υλοποίηση του έργου της επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, αφού περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόγειες εργασίες, η δε πρόσθετη κατάληψη χώρου στην επιφάνεια του εδάφους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Η προτεινόμενη δραστηριότητα αποτελεί επέκταση και συνέχιση της εκμετάλλευσης του υφιστάμενου υπόγειου μεταλλείου Μαύρων Πετρών και λαμβάνει χώρα εντός περιοχής μεταλλειοκτησίας της εταιρίας. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα αποτίθενται στους υφιστάμενους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη πράξη, η δραστηριότητα, λόγω αφενός της κατά κύριο λόγο φύσεως των εργασιών της και αφετέρου του περιορισμού των επιφανειακών επεμβάσεων εντός του χώρου των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων, δεν επηρεάζει προστατευόμενες, ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη περιοχές λόγω της μεγάλης απόστασης από τα όρια των πλησιέστερων περιοχών NATURA και SPA. Κατά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα περιβάλλοντα και τα υπερκείμενα της εκμετάλλευσης πετρώματα, στην ασφάλεια των κατασκευών, δομών και εγκαταστάσεων της επιφανείας από δονήσεις, στην ποιότητα των εδαφών, στο φυσικό ανάγλυφο, τη μορφολογία και το τοπίο της περιοχής, στη σεισμικότητα της περιοχής, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του επιφανειακού και του υπόγειου υδατικού δυναμικού, στο ακουστικό, ατμοσφαιρικό, αστικό και ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κάτω από τον οικισμό Στρατονίκης, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα από μακροχρόνια εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, εξετάστηκαν διεξοδικά με την εγκριθείσα τεχνική μελέτη, με την ΜΠΕ που συνοδεύει την προσβαλλόμενη πράξη και με μελέτη καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από την ΜΠΕ προκύπτει επίσης ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών πόσιμου νερού. Επίσης, με την επιλεγείσα μέθοδο εξόρυξης των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων ανερχόμενης φοράς αποφεύγεται η δημιουργία συνθηκών οξείδωσης και κατά συνέπεια η επιβάρυνση των υπογείων υδάτων λόγω του φαινομένου της όξινης απορροής. Αντιθέτως, η οριστική διακοπή των μεταλλευτικών εργασιών θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους της περιοχής, καθώς θα διαμορφώνονταν δυσμενείς εν γένει συνθήκες επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων λόγω της διατήρησης των κενών από τις υπόγειες εκσκαφές, οι οποίες θα συνιστούσαν ευνοϊκό περιβάλλον παραγωγής όξινης απορροής. Περαιτέρω, η Διοίκηση έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς σεισμικότητας της περιοχής. Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, αφού διασφαλίζει τη διατήρηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας και καθιστά εφικτή την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με συναλλαγματική ωφέλεια για τη χώρα. Στην ΜΠΕ επισημαίνεται εξ άλλου το γεγονός ότι η επιλογή της «μηδενικής λύσης», δηλαδή η μη επέκταση του μεταλλείου, σημαίνει και την οριστική διακοπή λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου λόγω έλλειψης ποσοτήτων μεταλλεύματος προς εκμετάλλευση. Η επιλογή αυτή θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Ενόψει των προεκτεθέντων, δεν παραβιάζεται το άρθρο 24 του Συντάγματος και ο θεμελιώδης κανόνας της βιωσίμου αναπτύξεως και της βιωσίμου μεταλλείας. Ακόμη, από την ΜΠΕ προκύπτει ότι δεν επηρεάζονται τα ρέματα της περιοχής και επομένως το γεγονός ότι πριν την έκδοση της ΕΠΟ δεν οριοθετήθηκαν δεν συνιστά πλημμέλεια. Εξ άλλου, η επίμαχη δραστηριότητα δεν συνιστά έργο διαχείρισης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων της περιοχής και επομένως δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1739/1987. Κατά την ΜΠΕ, η επιλεγείσα μέθοδος εξορύξεως του μεταλλεύματος (των εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων φοράς, με μηχανική εκσκαφή με road header) παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και περιορίζει τη χρήση εκρηκτικών. Επιπλέον, στην ΜΠΕ τεκμηριώνεται κατά τρόπο αναλυτικό και με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και υπολογισμούς ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων και η επάρκεια των υφισταμένων χώρων αποθήκευσης. Επιτρεπτώς, επίσης, θα συμπληρωθεί η κύρια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ειδικότερη υδρογεωλογική μελέτη. Τέλος, η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει τη διενέργεια εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, αρκεί να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να μη δημιουργούνται δυσμενείς συνέπειες στην επιφάνεια και να ελαχιστοποιούνται έτσι οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο από δονήσεις και θορύβους σε περίπτωση χρήσεως εκρηκτικών υλών. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οι δονήσεις δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπει ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ενώ η χρήση εκρηκτικών υλών θα περιοριστεί κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση. Απορρίφθηκαν επομένως οι ισχυρισμοί περί παραβιάσεως της ιδιοκτησίας των αιτούντων. Με την 463/2010 απόφαση κρίθηκαν, επιπλέον των ανωτέρω, τα εξής: η υπογραφή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και από τον Υπουργό Πολιτισμού καλύπτει κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας για την προστασία τυχόν υπαρχουσών αρχαίων στοών, είναι δε απορριπτέος ο λόγος περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3028/2002. Ειδικότερη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού θα απαιτηθεί μόνο εφόσον εκτελεστούν εργασίες σε περίπτωση εντοπισμού συγκεκριμένων αρχαιοτήτων. Τέλος, επειδή λόγοι ακυρώσεως προβάλλονται παραδεκτώς μόνο με το δικόγραφο αιτήσεως ακυρώσεως, ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων, τα προβαλλόμενα με υπομνήματα (την προτεραία της συζητήσεως και μετά τη συζήτηση) περί υπάρξεως στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, για την προστασία του οποίου δεν ελήφθησαν ειδικά μέτρα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.